KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

电动弧度

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
SA04B-RT02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) 0.40kg
SA04B-RM02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) 0.40kg
SA04B-RS02 40mm×40mm ±10° 19.6N (2kgf) 0.8kg
SA05B-RT02 50mm×50mm ±10° 29.4N (3kgf) 0.60kg
SA05B-RM02 50mm×50mm ±10° 29.4N (3kgf) 0.60kg
SA05B-RB02 50mm×50mm ±8° 29.4N (3kgf) 0.60kg
SA05B-RS02 50mm×50mm ±10° 19.6N (2kgf) 1.2kg
SA05B-RL02 50mm×50mm ±10°(RM02), ±8°(RB02) 19.6N (2kgf) 1.2kg
SA05A-R2T01 50mm×50mm ±5° 29.4N (3kgf) 0.27kg
SA05A-R2M01 50mm×50mm ±4.5° 29.4N (3kgf) 0.27kg
SA05A-R2B01 50mm×50mm ±3.5° 29.4N (3kgf) 0.27kg
SA05A-R2G01 50mm×50mm ±3.0° 29.4N (3kgf) 0.27kg
SA05A-R2S01 50mm×50mm ±5°(R2T01), ±4.5°(R2M01) 29.4N (3kgf) 0.54kg
SA05A-R2L01 50mm×50mm ±4.5°(R2M01), ±3.5°(R2B01) 29.4N (3kgf) 0.54kg
SA05A-R2BG01 50mm×50mm ±3.5°(R2B01), ±3.0°(R2G01) 29.4N (3kgf) 0.54kg
SA07A-RT02 70mm×70mm ±10° 49N (5kgf) 0.95kg
SA07A-RM02 70mm×70mm ±10° 49N (5kgf) 0.95kg
SA07A-RB02 70mm×70mm ±8° 49N (5kgf) 0.95kg
SA07A-RS02 70mm×70mm ±10° 39.2N (4kgf) 1.90kg
SA07A-RL02 70mm×70mm ±10°(RM02), ±8°(RB02) 39.2N (4kgf) 1.90kg
SA07A-R2T01 70mm×70mm ±5° 49N (5kgf) 0.66kg
SA07A-R2M01 70mm×70mm ±4.5° 49N (5kgf) 0.66kg
SA07A-R2B01 70mm×70mm ±4° 49N (5kgf) 0.66kg
SA07A-R2S01 70mm×70mm ±5°(R2T01), ±4.5°(R2M01) 42.1N (4.3kgf) 1.32kg
SA07A-R2L01 70mm×70mm ±4.5°(R2M01), ±4°(R2B01) 42.1N (4.3kgf) 1.32kg
SA10A-RT01 100mm×100mm ±10° 68.6N (7kgf) 2.8kg
SA10A-RM01 100mm×100mm ±10° 68.6N (7kgf) 2.8kg
SA10A-RB01 100mm×100mm ±8° 68.6N (7kgf) 2.8kg
SA10A-RS01 100mm×100mm ±10° 39.2N (4kgf) 5.6kg
SA10A-RL01 100mm×100mm ±10°(RM01), ±8°(RB01) 39.2N (4kgf) 5.6kg
SA10A-R2T01 100mm×100mm ±5° 98N (10kgf) 2.0kg
SA10A-R2M01 100mm×100mm ±4° 98N (10kgf) 2.0kg
SA10A-R2B01 100mm×100mm ±3° 98N (10kgf) 2.0kg
SA10A-R2S01 100mm×100mm ±5°(R2T01), ±4°(R2M01) 78.4N (8kgf) 4.0kg
SA10A-R2L01 100mm×100mm ±4°(R2M01), ±3°(R2B01) 78.4N (8kgf) 4.0kg
SA13A-RT01 130mm×130mm ±10° 98N (10kgf) 4.9kg
SA13A-RM01 130mm×130mm ±10° 98N (10kgf) 5.3kg
SA13A-RS01 130mm×130mm ±10° 58.8N (6kgf) 10.2kg
SA16A-RT01 160mm×160mm ±10° 196N (20kgf) 6.2kg
SA16A-RM01 160mm×160mm ±10° 196N (20kgf) 5.5kg
SA16A-RS01 160mm×160mm ±10° 137.2N (14kgf) 11.7kg